En aquest espai volem presentar un projecte de millora i innovació adreçat al mòdul 2 de l’assigntura ‘Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme’ del Grau d’Educació Primària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest projecte de millora es va desenvolupar a partir d’un procés col·laboratiu de reflexió-producció docents-estudiants, guiat pels principis de la recerca-acció col·laborativa i posant als estudiants al centre, com a agents del seu propi aprenentatge. La proposta va comptar amb el suport de la ‘Convocatòria d’Ajuts per a Projectes d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent 2019’, de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Important, espai en construcció: Aquest espai es construeix amb el desenvolupament d’aquesta col·laboració entre estudiants i docents al llarg de l’assignatura. És, per tant, un espai en construcció permanent, que es nodrirà de recursos a poc a poc i amb cada nova edició del mòdul. 

 

TRANSFERÈNCIA

Un dels resultats d’aquest projecte va ser la creació d’un Model de construcció i gestió col·laborativa dels coneixements. Aquest model ha posat als estudiants al centre del seu procés formatiu, amb la finalitat de promoure la implicació dels aprenents en tot el procés de planificació i implementació del mòdul, per així assolir un major impacte en l’aprenentatge.

Per més informació cliqueu a l'apartat model de gestió.

 
Open Book
schedule.jpg
Outdoor Study Group

MODEL DE GESTIÓ

CRONOGRAMA

ACTIVITATS RELACIONADES

Models d'activitats fetes per a la recol·lecció de la informació

EXPECTATIVES

L’inici de la gestió col·laborativa dels interessos dels estudiants va ser la recol·lecció de les seves expectatives cap a l’assignatura. Aquesta reflexió sobre les seves expectatives es va desenvolupar en diverses fases i agrupaments, per tal de promoure l’intercanvi reflexiu d’idees, des de les dinàmiques individuals fins a les grupals i de negociació.

ELS I LES ESTUDIANTS COM A ETNÒGRAFS 

Una de les eines fonamentals d'aquesta proposta són els estudiants com a etnògrafs de les seves pròpies percepcions i pràctiques. Els estudiants etnògrafs són voluntaris que van recollir sistemàticament reflexions dels seus companys després de cada sessió, en converses en espais informals com per exemple a la cafeteria, en petits grups i de forma anònima

REVISIÓ DE LES EXPECTATIVES

Després de tota la feina feta, què han après els estudiants? S'han complert les seves expectatives? 

La ultima sessió va tancar el cercle tornant a les expectatives inicials, per a fer una reflexió sobre els objectius assolits i no assolits, i sobre altres aspectes apresos que no constaven en els objectius inicials.

Conjuntament amb aquesta revisió crítica de les expectatives inicials, que es va dur a terme amb els mateixos procediments i agrupacions que l’activitat inicial, es va aplicar un qüestionari individual semiobert per conèixer amb major detall la valoració tant del projecte, com de cada sessió, contingut, dinàmica, avaluació i metodologia utilitzada, i quines aspectes millorarìen o canviarien. 

 
 

REPOSITORI DE RECURSOS PRODUÏTS PELS PROPIS ESTUDIANTS

Aquesta és una petita mostra del que s'ha fet a classe amb els estudiants. Hem inclòs exemples de les principals propostes i produccions dels estudiants –en anglès- i també algunes referències bibliogràfiques que vam incloure –a més de les obligatòries del mòdul- per donar suport a les seves demandes i guiar-los en la construcció de propostes didàctiques lingüísticament sensibles.

Per a més informació clica aquí